Individuální dotace obce

Zastupitelstvo obce Rapotice poskytuje pouze individuální dotace.

Individuální dotace: je poskytnuta Obcí Rapotice na podporu účelu určeného žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace; řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu – žadatele.

Žádost o dotaci musí obsahovat náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. č. 24/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě rozhodnutí Obce Rapotice, že bude poskytnuta dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy obsahující náležitosti dle § 10a odst. 5 výše uvedeného zákona.

Individuální žádost o dotaci se podává do 31. 01. příslušného roku.

Zastupitelstvo na svém dalším zastupitelstvu žádost projedná a v případě schválení je tato zapracována do návrhu rozpočtu obce na příslušný rok.

Žádost je poskytnuta po schválení rozpočtu na příslušný rok

Pokud se jedná o žádosti spolku na celoroční činnost, tak oprávněný žadatel musí mít právní formu, být řádně zaregistrován ve Veřejném rejstříku 

Dotace lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. 1. příslušného roku, do 30. 11. příslušného roku, na který byla dotace poskytnuta.

Na dokladech pro vyúčtování budou pouze položky, které se vztahují k dotaci

Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti a ve všech přílohách

Podklady pro vyúčtování budou čitelné

Dotace určené na pořádání pouti a hodů budou poskytnuty pouze na: ,,hudební produkci”

Na dotaci z obecního rozpočtu není právní nárok

Poskytnuté finanční prostředky musí být vyúčtovány do 30. 11. příslušného roku.

Pokud tyto podmínky nebudou splněny, tak žadatel nebude mít právo na dotaci a vrátí je poskytovateli dotace!

Poznámka: jen v mimořádných případech je možno žádat i v průběhu roku. Co je mimořádným případem posoudí zastupitelstvo na svém zasedání


Formulář žádosti je ke stažení zde:

Formular-zadost-o-individualni-dotaci.docx