Výhláška o spalováni suchých rostlinných materiálů č. 1/2008

OBEC RAPOTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ

Zastupitelstvo obce Rapotice se na svém zasedání dne 25.6.2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1 Spalování rostlinných materiálů 1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami (1) . 2. Při spalování suchých rostlinných materiálů je nutno přihlížet ke stavu ovzduší v územním obvodu, aby nedocházelo k obtěžování dalších občanů kouřem.


Článek 2 Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

1. Suché rostlinné materiály lze spalovat pouze ve dnech: pátek a sobota.


2. Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných svátcích.


3. Pálení klestí v lesním porostu v k.ú. Rapotice obce lze spalovat se souhlasem Obce Rapotice a Záchranného hasičského sboru kraje Vysočina


4. Suché rostlinné materiály nelze spalovat:

a) za mlhy

b) při silném větru

c) za tmy

d) v bezprostřední blízkosti husté obytné zástavby


Článek 3 Sankce

Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů (2), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.


Článek 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


Milan Kopuletý

místostarosta, v.r.Ing. Marcela Smekalová

starostka, v.r.

1) § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

2) z.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.6.2008

Sňato z úřední desky dne: 10.7.2008